Picture of Anna S Grabowska
Zadanie dla obecnych i nieobecnych 29.01.2015
by Anna S Grabowska - Tuesday, 27 January 2015, 05:08 AM
 

Za pomocą google traslator przetłumacz na język polski pytania poniżej i odpowiedz na nie. Swoje odpowiedzi wyślij mailem na adres senior.eu (at) gmail.com.

1. Have you already collected experiences as regards the active citizenship of people 80+? As "active citizenship" we consider all kinds of activities performed for others apart from the family, e.g. in their neighbourhood, in a day care center or a residential care home.

2. Have you noticed in public discussions the topic of the active citizenship of people 80+? If yes: In which way and context?

3. How could the active citizenship of people 80+ look like? Are there, according to your opinion, activity fields which are especially suitable for them?

4. Which barriers may hinder very old citizens to become active in their community?

5. What can be done to remove or reduce these barriers?

6. Will care institutions, day care centres or other service providers be interested to train their staff and volunteers in supporting the active citizenship of people 80+? If no: What can be done to promote their interest?

7. What (other) good advice can you give us for the design of training measures for staff and volunteers of these organisations?Picture of Barbara Wierzba
Odp: Zadanie dla obecnych i nieobecnych 29.01.2015
by Barbara Wierzba - Thursday, 29 January 2015, 04:42 PM
 
e1. Czy już zebrane doświadczenia w zakresie aktywnego obywatelstwa osób 80+? Jako "aktywnego obywatelstwa" rozważyć wszystkie rodzaje czynności wykonywanych dla innych z dala od rodziny, np w ich sąsiedztwie, w ośrodku opieki lub domu opieki mieszkalnej.
Konieczność uruchamiania osób w tym wieku zarówno psychicznie jak fizycznie
2. Czy zauważyłeś w dyskusjach publicznych temat aktywnego obywatelstwa osób 80+? Jeżeli tak: W jaki sposób i kontekst?
Zachęcanie do udziału w zajęciach dla seniorów oraz czynnych zajęciach
takich jak ćwiczenia na świeżym powietrzu.

3. W jaki sposób aktywnego obywatelstwa osób 80+ wyglądać? Czy, według Pana zdaniem, pól działalności, które są szczególnie odpowiednie do nich?
Ćwiczenia fizyczne i umysłowe odpowiednie do możliwości petenta.

4. Jakie bariery mogą utrudniać bardzo starych obywateli do aktywności w swojej społeczności?
Znaczne problemy z poruszaniem oraz problemy z możliwością logicznego myślenia.

5. Co można zrobić w celu usunięcia lub zmniejszenia tych barier?
Możliwie wcześnie rozpocząć ćwiczenia.

6. Czy opieki, ośrodki opieki dziennej lub innych usługodawców być zainteresowani, aby szkolić swoich pracowników i wolontariuszy w zakresie wspierania aktywnego obywatelstwa osób 80+? Jeśli nie: Co można zrobić, aby promować swoje zainteresowanie?
Ośrodki starają się,ale trzeba do nich dotrzeć w odpowiednim czasie.

7. Co (inne) dobra rada może dać nam do projektowania szkolenia dla pracowników i wolontariuszy tych organizacji? Xamination
Nie wiem
Picture of Anna S Grabowska
Re: Zadanie dla obecnych i nieobecnych 29.01.2015
by Anna S Grabowska - Sunday, 1 February 2015, 11:22 AM
 
Podsumowanie nasze wspólnej pracy jest w załączonym pliku.